Algemeen

Aanmelden

Over de aanmelding en toelating van leerlingen Het grote moment is daar: de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs is gemaakt. De leerling meldt zichzelf aan bij de…

Lees verder

AGB

Onze leerlingenvereniging: de Apeldoornse Gymnasiasten Bond De AGB is een groep leerlingen uit klas 4 en 5 van het Gymnasium Apeldoorn. Samen met één van de afdelingsleiders zorgt de AGB…

Lees verder

Anti-discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan:‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch…

Lees verder

Begeleiding

Maatwerk en vertrouwen We beseffen dat iedereen anders is en dat iedere leerling zich op zijn of haar manier ontwikkelt. In onze begeleiding helpen wij leerlingen om zelf oplossingen te…

Lees verder

Bestuur

Gymnasium Apeldoorn maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De VOG is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs en wordt gevormd door de volgende vijf…

Lees verder

Bovenbouw

Als de helft van de schoolloopbaan erop zit, is daar ineens de bovenbouw. De profielkeuze wordt werkelijkheid en leerlingen zitten ineens niet meer in hun vertrouwde klas. Wel zijn vakken…

Lees verder

Burgerschap

Het ontwikkelen van burgerschap gaat door het te doen! Leerlingen leren door op te groeien in een omgeving die ze stimuleert om betrokken te zijn, te participeren en bij te…

Lees verder

Cambridge certificates

Onze leerlingen verleggen graag de grenzen, ook om bredere studiekansen te creëren. Engels is voor wereldburgers ook een onmisbare taal, dus stevig vertegenwoordigd in ons aanbod. Naast onze reguliere lessen…

Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en…

Lees verder

Contactgegevens

Gymnasium Apeldoorn Adres: Kastanjelaan 10, 7316 BN ApeldoornTelefoon: 055 521 30 24E-mail: info@gymnasium-apeldoorn.nlWebsite: www.gymnasium-apeldoorn.nlSocial media: Facebook, Instagram en Twitter (@Gymapeldoorn) Schoolleiding Rector: Dhr. Laurens van Lier Afdelingsleider klas 1 en 2: Dhr….

Lees verder

Contextrijk onderwijs

Ons motto spreekt van een reis waarbij de mens wijsheid vindt en hier gelukkig van wordt. Daarnaast is onze missie dat we niet voor de school, maar voor het leven…

Lees verder

Corona/Covid19

Het is een tijd waarin wij uiterst zorgvuldig en creatief zijn in hoe ons onderwijs te organiseren. Hierbij vragen wij van iedereen alle medewerking! Bovenal omwille van ieders gezondheid en…

Lees verder

Decaan

Gymnasium Apeldoorn werkt al enkele jaren met DeDecaan.net. Dit is een landelijk onlinenetwerk voor schooldecanen. Het biedt leerlingen ondersteuning bij hun profiel- en studiekeuze. Alle correspondentie rondom de LOB (loopbaanoriëntatie en…

Lees verder

Digitale nieuwsbrief

Wij proberen iedereen goed op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt in en rond de school. Dit doen wij op de website onder het kopje ‘Nieuws’ en…

Lees verder

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie Wanneer leerlingen met dyslexie starten in de brugklas, wordt dit – met bijvoeging van de dyslexieverklaring – aangegeven in het digitale leerlingvolgsysteem. Bestaat er gaandeweg het schooljaar het vermoeden…

Lees verder

Examenreglement

In het Examenreglement en algemeen deel Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan alle regelingen die in de bovenbouw van het Gymnasium Apeldoorn gelden voor toetsen, herkansingen, schoolexamen en centraal…

Lees verder

Excelleren

Onze leerlingen mogen laten zien wat ze kunnen. We willen hen stimuleren het uiterste uit zichzelf te halen en trots te zijn op wat ze kunnen. Als school geven we…

Lees verder

Extra activiteiten

Er is veel enthousiasme en initiatiefkracht op school, bij leerlingen en bij docenten. Dus er worden regelmatig nieuwe activiteiten bedacht en ontwikkeld. Een greep uit onze extra activiteiten, waarbij de…

Lees verder

Financiën

Een middelbare schoolopleiding kost geld. De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor een aantal bijzondere en…

Lees verder

Foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze…

Lees verder

Geo Future School

Echt waar! Gymnasium Apeldoorn is een van de eerste vier volwaardige Geo Future Scholen van Nederland. GFS – een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend, toekomstgericht onderwijs. Deze onderwijsstroom is ook een prachtig…

Lees verder

Gescheiden ouders

Wanneer een leerling gescheiden ouders heeft of ouders met een verbroken relatie, dan vraagt goede communicatie soms meer aandacht en inspanning. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om…

Lees verder

Geschiedenis van de school

Het Gymnasium Apeldoorn is een categoraal gymnasium. De school is in 1913 opgericht en startte destijds met 19 leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 biedt de school onderwijs aan bijna 650…

Lees verder

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn…

Lees verder

Gouden regels

Leges Aureae, de gouden gedragsregels van onze school Wij willen dat onze school veilig blijft en maken daarom met elkaar afspraken over hoe wij ons in school gedragen en tot…

Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij. In klas 1 wordt door de mentor zeker aandacht gegeven aan huiswerk maken. Deze begeleiding is vaak klassikaal en gericht op het wennen aan de middelbare school….

Lees verder

ICT

Computerruimtes Lokaal 27 is het computerlokaal. Hier staan genoeg computers voor een hele klas. Deze ruimte wordt gebruikt voor klassikale digitale lessen en digitale toetsen. In school zijn verschillende plekken…

Lees verder

Identiteit

Wij zijn een openbaar, categoraal gymnasium. Dat maakt ons uniek in de regio. Gymnasium Apeldoorn is een veilige, kleine school waar iedereen betrokken is met elkaar. Een plek waar je…

Lees verder

Jaarplanning

Het hele jaar door zijn er verschillende ouderavonden, excursies, toetsweken, inhaaltoetsen en roostervrije dagen ingepland. Via deze twee linkjes is er een directe toegang tot de jaarplanning. De ICS-variant is…

Lees verder

Jaarverslag

Sinds 1 januari 2019 is Stichting AVOO onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. In het bestuursverslag van de Veluwse Onderwijsgroep worden alle resultaten gepresenteerd, ook die van de AVOO. Het bestuursverslag…

Lees verder

Jezelf zijn

Niet een beetje, maar helemaal jezelf zijn. Dit is zelfs een onderdeel van onze visie. Wij vinden het heel erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en respect heeft voor…

Lees verder

Klachten

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten of de…

Lees verder

Kluisjes

Alle leerlingen van het Gymnasium hebben de beschikking over een kluisje. Leerlingen krijgen een kluissleutel die ze houden tot ze weer van school afgaan. Aan het begin van het schooljaar…

Lees verder

Kwaliteitszorg

Eenvanzelfsprekendheid, omdat wij als school verantwoordelijk zijn voor onze onderwijskwaliteit en een prettige leeromgeving. Wij hebben als school ook de permanente wens om onszelf steeds weer te verbeteren. Daarom nemen…

Lees verder

Laptop

Leren anno 2020 Dat gebeurt tegenwoordig met papier en met een laptop. Gymnasium Apeldoorn laat al een paar jaar het beste van twee werelden in de lessen samenkomen: prettig leren…

Lees verder

Leerlingenraad

Participatie is belangrijk! Op het Gymnasium Apeldoorn telt de mening van de leerling mee. De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen op school. Zij peilt de meningen van leerlingen…

Lees verder

Leermiddelen

Leermiddelenfonds De school heeft samen met de KSG en het Edison College een intern leermiddelenfonds (LMF). Deze leermiddelen (boeken, werkboeken, cd’s) vallen onder de gratis leermiddelen van de overheid en worden door…

Lees verder

Lessen

Lestijden en tabellen Voor alle leerjaren is er een andere verdeling van vakken. Ook het aantal lesuren per week per vak wisselt ieder jaar. Een overzicht hiervan staat in deze…

Lees verder

Maatschappelijke stage (MAS)

In klas 3 en 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Minimaal 25 uur vrijwilligerswerk als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te…

Lees verder

Medezeggenschap (MR en GMR)

Alles over de MR en de GMR Gymnasium Apeldoorn heeft een medezeggenschapsraad (MR) en is met twee personeelsleden, een ouder en een leerling ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)….

Lees verder

Mediatheek

Lezen, lezen en nog eens lezen Zit je op het Gymnasium Apeldoorn, dan is lezen een groot en belangrijk onderdeel van je schoolloopbaan. De collectie van de mediatheek bestaat uit…

Lees verder

Mentor

Iedere leerling heeft een mentor, van klas 1 tot en met klas 6. De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Iemand bij wie een leerling altijd…

Lees verder

Missie en visie

Gymnasium Apeldoorn is een lerende en een vormende school. Vormend omdat we al heel lang deze missie voorleven: Non scholae sed vitae discimus | Niet voor de school maar voor…

Lees verder

Nuttige adressen

AVOO, Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar OnderwijsAdres: Kanaal Noord 350, 7323 AM ApeldoornTelefoon: 055 53 93 856E-mail: secretariaat@veluwseonderwijsgroep.nl CJG-locaties ApeldoornTelefoon: 055 357 88 75 – bereikbaar van 8.30-17.00 uurE-mail: info@cjgapeldoorn.nlFacebook: www.facebook.com/CJGapeldoornHet Centrum voor…

Lees verder

Onderbouw

Een nieuwe leerling van Gymnasium Apeldoorn start meteen in klas 1 met zijn gymnasiumopleiding. Dan staat Latijn op het rooster en krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk aan leren…

Lees verder

Ondersteuning

Als er meer nodig is dan alleen begeleiding Op het Gymnasium Apeldoorn is een ondersteuningsteam dat mentoren, counselors en teamleiders adviseert over de begeleiding van leerlingen, met name bij problemen…

Lees verder

Onderwijsdoelen

Gymnasiaal toponderwijs is eigenlijk altijd ons doel. De strategische vertaling van onze visie en missie is ook gericht op een actieve betrokkenheid van onze leerlingen bij de school en haar…

Lees verder

Open dag

Ieder jaar kijken wij met veel plezier uit naar onze open dag en de plus-lessen. Dan komen kinderen uit groep 7 en 8 om hier een kijkje te nemen. Het…

Lees verder

Openbaar onderwijs

Identiteit van openbaar onderwijs Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in…

Lees verder

Ouderbijdrage

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod…

Lees verder

Oudercontact

Ouderavonden, mentor-momenten en tien-minuten-gesprekken Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders en van ouders naar school. De mentor is het…

Lees verder

Ouderraad

Geen school zonder ouderparticipatie De ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van…

Lees verder

Overgangsnormen

In het overzicht Overgangsnormen staat alles voor de klassen 1, 2 en 3 op een rijtje, waarbij het volgende geldt: Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport…

Lees verder

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet betekent in grote lijnen dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod moet zijn binnen de…

Lees verder

Plusdocument

Als school willen wij graag dat leerlingen zich op allerlei gebieden ontplooien. Wij stimuleren leerlingen om extra uitdaging te zoeken binnen school. Daarnaast bieden wij ook ruimte aan leerlingen die…

Lees verder

Privacy

Gymnasium Apeldoorn maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep (VOG). Net als voor alle VOG-scholen staat de veiligheid en de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Iedereen heeft…

Lees verder

Profielkeuze

In de derde klas is het zover – tijd om een profiel te kiezen voor de vierde klas! Een eerste stap richting een vervolgopleiding. Er zijn vier profielen: C&M: cultuur…

Lees verder

Protocollen

Voor diverse thema’s is er een protocol vastgesteld waarin beschreven staat welke stappen ondernomen dienen te worden bij een specifieke ondersteuningsvraag. Protocol 1A Als de dood ingrijpt… GA Protocol 1B…

Lees verder

PTA

Examenreglement en algemeen PTA Vanaf leerjaar 4 starten de leerlingen met het opbouwen van een examendossier. Dit betekent dat er in leerjaar 4 als toetsen worden afgenomen die uiteindelijk meetellen…

Lees verder

Rapportage

Afhankelijk van het leerjaar zijn er twee, drie of vier toetsweken. De behaalde cijfers worden gedurende het jaar via het programma SOMToday zichtbaar gemaakt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers (bij…

Lees verder

Resultaten

Het Gymnasium Apeldoorn is continu bezig met onderwijskwaliteit en het verbeteren hiervan. Wij geven graag informatie over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De informatie…

Lees verder

Samenwerkingsverband

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We…

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De Wet passend onderwijs verplicht alle scholen om een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen en minimaal eens per vier jaar bij te stellen. Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs…

Lees verder

Schoolpas

Alle leerlingen – na toestemming voor gegevensuitwisseling met CODA – hebben de beschikking over een combinatie schoolpas/mediatheek/CODA-pas. De leerlingen gebruiken deze pas om in de mediatheek materialen te lenen of…

Lees verder

Schoolplan 2020-2023

Leerlingen in opleiding tot ware wereldburgers. Ze zijn te vinden in ons gezellige cluster van gebouwen. Of elders in de stad, in Nederland en soms zelfs in andere landen. Wij…

Lees verder

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve…

Lees verder

Talentontwikkeling

De zoektocht naar een eigen identiteit is be­langrijk voor iedere middelbare scholier. Onze school speelt een rol in die zoektocht; de veilige omgeving maakt het mogelijk om grenzen te verkennen….

Lees verder

Te laat komen

Een leerling die te laat is – na de bel binnenkomen of als de les al gestart is bij leswisselingen zonder bel – mag tot 15 minuten na aanvang van…

Lees verder

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor kinderen van 12 tot 18 jaar kunt u afhankelijk van uw inkomen een kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten naast de kinderbijslag. De Belastingdienst laat…

Lees verder

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van Gymnasium Apeldoorn zijn over veel aspecten gewoon tevreden, bijvoorbeeld de sociale veiligheid. Ouders geven ons een 8,7 en leerlingen geven ons een 8,8. De leerlingen geven…

Lees verder

Toetsen

Toetsbeleid We willen onze leerlingen niet overladen met een wildgroei aan toetsen. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we toetsen en het aantal toetsen door een jaar…

Lees verder

Toetsrooster

In het toetsrooster staan alle toetsen vermeld, per klas en per periode.

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021 Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 Paasmaandag…

Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is een leerling hulp bieden in geval van pech of als…

Lees verder

Veiligheid

Het Gymnasium Apeldoorn is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Leerlingen voelen zich prettig, veilig en gerespecteerd. De uitslag van de jaarlijkse tevredenheidsmetingen laat dit ook zien. Wij doen…

Lees verder

Verlof en verzuim

Vrij vragen Afspraken voor bijv. een tandarts, arts, specialist en orthodontist worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt. Wegblijven bij een les is immers een vorm van lesuit­val. Bij familieomstandigheden (trouwerij­en,…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten. Het kan dan gaan over de dagelijkse gang van zaken, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten…

Lees verder

Verzekeringen

Voor de school is een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering (annulering valt hier niet onder). De aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen betreft een secundaire dekking. Dit…

Lees verder

WIS Collect

Wijze van betalen Al enkele jaren maakt de school gebruik van het programma WIS Collect voor het innen van de schoolkosten. Via dit programma ontvangt u een mail waarin aangegeven…

Lees verder

Ziek- en betermelden

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door ziekte, belt u naar school tussen 08.00 en 09.00 uur via 055-521 30 24. U spreekt het bandje in met de naam…

Lees verder