Schoolgids

Leerlingenraad

Participatie is belangrijk!

Op het Gymnasium Apeldoorn telt de mening van de leerling mee. De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen op school. Zij peilt de meningen van leerlingen en verwerkt deze in plannen die worden voorgelegd aan de schoolleiding. Dit gebeurt ook andersom. Plannen vanuit de schoolleiding worden ook voorgelegd aan de leerlingenraad, zodat zij hun achterban kunnen raadplegen. De leerlingenraad vergadert regelmatig met de rector en geeft de schoolleiding advies.

Het dagelijks bestuur

De leerlingenraad bestaat traditioneel uit een praeses (voorzitter), een quaestor (penningmeester) en een abactis (secretaris). Het bestuur heeft twee extra leden: een promotor en een vicevoorzitter. De promotor houdt zich bezig met de achterban, dus de leerlingen zelf en de vicevoorzitter helpt mee met het voorbereiden van vergaderingen en ondersteunt de rest van het bestuur.

Medezeggenschap

De leerlingenraad werkt ook nauw samen met de leerling-vertegenwoordigers van de medezeggenschap. De twee MR-leden ondersteunen het bestuur waar nodig. In de MR hebben zij 25% van de stemmen en zij kunnen daar altijd vragen stellen of stukken inbrengen. Indien mogelijk neemt er ook een leerling zitting in de GMR van de Veluwse Onderwijsgroep, het overkoepelend MR-orgaan. Daarmee is er ook advies-en instemmingsrecht op het gebied van bovenschoolse zaken.

Vergaderingen

De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar, bij voorkeur eenmaal per twee maanden. De vergaderingen zijn openbaar, waarbij alleen de leerlingenraadvertegenwoordigers stemrecht hebben. Er is ruimte om nieuwe plannen te bespreken, de mening van de achterban te peilen en om klachten van leerlingen te bespreken. Er wordt steeds gepolst of en in hoeverre zaken voorgedragen moet worden aan de schoolleiding of MR. Leerlingenraadvertegenwoordigers worden aan het begin van het schooljaar gekozen, één per klas. Er wordt van hen verwacht dat zij aanwezig zijn op vergaderingen. Ze vertegenwoordigen immers de mening van de klas.

Afspraken en regels

In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Het leerlingenreglement is een aanvulling op dit statuut met daarin allerlei praktische zaken. Ook zijn er de Leges Aureae met bijbehorende gedragsregels.

Leden van de leerlingenraad 2023-2024

  • Josefine Flipse
  • Floris Brobbel

MR-leden:

  • Sjoerd Denekamp
  • Bor van Hartskamp

Contact

Een leuk idee of een klacht? Stuur dan een email naar de leerlingenraad. Je kunt ook altijd ideeën stoppen in de leerlingenraadbus, naast de clavigersloge in K17. Ook kun je ons volgen op Twitter en vrienden met ons worden op Facebook.