Schoolgids

Medezeggenschap (MR en GMR)

Alles over de MR en de GMR

Gymnasium Apeldoorn heeft een medezeggenschapsraad (MR) en is met twee personeelsleden, een ouder en een leerling ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten de andere twee AVOO-scholen, de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) en het Edisoncollege. School gebonden zaken komen in de MR aan bod. In de GMR zijn school overstijgende zaken onderwerp van gesprek.

Medezeggenschapsraad

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de MR het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert. En daarmee ook het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De MR heeft een aantal bevoegdheden zoals het doen van voorstellen en het geven van adviezen. Als het om schoolbeleid gaat, is instemming van de MR nodig. Met invoering van de WMS (Wet op Medezeggenschap Scholen) is de inbreng van de ouder- en leerlinggeleding beter gewaarborgd.

Stevige betrokkenheid

De visie van de medezeggenschapsraad van het Gymnasium Apeldoorn is dat de medezeggenschapsraad samen met de schoolleiding moet blijven streven naar een gezond werkklimaat voor leerlingen en personeel. Alle geldende procedures binnen school moeten voor iedereen helder en eenduidig zijn. Ook wil de MR graag actief bezig zijn en betrokken worden bij concrete schoolzaken.

Leden van de MR Gymnasium Apeldoorn

Namens het personeel: 

  • Sylvia Keijman (voorzitter)
  • Jan Muis
  • Corina van de Valk (secretaris/vicevoorzitter)
  • Daan de Vries

Namens de ouders:

  • Tom Fränzel
  • Otmar Zewald

Namens de leerlingen:

  • Sebastiaan van Gelder
  • Rüveyda Polat

In onderstaand rijtje bijlagen staan alle regels, afspraken en kleine lettertjes.