Schoolgids

Missie en visie

Gymnasium Apeldoorn is een lerende en een vormende school. Vormend omdat we al heel lang deze missie voorleven:

Non scholae sed vitae discimus | Niet voor de school maar voor het leven leren wij

De kunst van het reflecteren op je eigen ge­drag. Deze vaardigheid neem je mee in je rugzak en kun je tot in lengte van jaren inzetten om jezelf te ontplooien. Tegelijkertijd leggen wij hiermee voor onze leerlingen en voor onszelf de lat best hoog. Samen kritisch durven kijken naar bestaande structuren en gewoon­tes. Onder deze missie ligt namelijk een belangrijke voorwaarde: wij zijn ook een le­rende school. Een plek waar je fouten kunt maken en waar je tips en aanwijzingen krijgt. Elkaar feedback geven, luisteren naar verschil­lende standpunten en oog hebben voor elkaars behoeften.

Visie

Gymnasiaal onderwijs is op een paar punten uniek ten opzichte van andere vwo-opleidingen. Het aanbod klassieke talen zorgt voor een uitgebreide kennismaking met deze culturen en een intensieve taalbeleving. Alle leerlingen volgen Latijn tot en met klas 3 en vanaf klas 2 ook Grieks. Vanaf klas 4 wordt tenminste één klassieke taal gekozen. Het uit­gebreid en cross-over bezig zijn met ‘de klas­sieken’ beïnvloedt ook het wetenschappelijk denken. De integratie in andere vaklessen wordt ieder jaar fijnmaziger. Wij laten elementen uit de klassieke talen en cultuur steeds terugkomen in andere les­sen. Zo blijven leerlingen hun horizon verkennen.

Meer dan klassieken

Ons onderwijs gaat veel verder dan alleen het aanbieden van Latijn en Grieks. We starten in de onderbouw met filosofie en muziek/drama; lessen die zeer geschikt zijn voor het ontwikkelen van ieders persoonlijkheid. Beide vakken zijn als eindexamenvak te kiezen. Tegelijk kent onze school een sterke wetenschappelijke vertegen­woordiging; een groot deel van de leerlingen volgt een bèta-profiel in klas 4. Alle profielen bieden evenveel uitdagingen en kansen om te excelleren. De les­sen zijn innovatief ingericht en docenten brengen leerlingen een ‘academische attitude’ en leerplezier bij. Binnen het vak wetenschapsoriën­tatie draait het om creatief onderzoek doen en kritisch denken. Samen met een portie doorzettingsvermogen en goede communicatie-skills garanderen wij een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

Cas uit klas 5 vertelt dat hij wetenschapsoriëntatie aanvankelijk chaotisch vond. Hij vroeg zich af wat hij ermee aan moest. Achteraf vindt hij dat nuttige dingen heeft geleerd: het vermijden van vooroordelen, hoe je een artikel of verslag moet schrijven, wat ethisch verantwoord is en vooral wat niet, hoe je bruikbare informatie snel in betrouwbare bronnen kunt vinden en hoe je bronnen juist kunt vermelden. Lees hier het verhaal van Cas.

Jezelf zijn, blijven en worden

Net zo belangrijk is de innerlijke weg. Gymnasi­aal onderwijs betekent ook dat leerlingen zoeken naar de relevantie van leren. Bewustwording van maat­schappelijke thema’s en voorbij de eigen bubbel bewegen. Wij zien leerlingen graag ervaringen opdoen waarmee ze po­sitief kritisch kunnen deelnemen aan de samenle­ving. Ons onderwijs is onderdeel van een open wereld waarin iedereen een eigen weg moet vinden. Zo bekeken is onze school een ontwikkelge­meenschap. Een sociale inspirerende plek, die het leerlingen mogelijk maakt om zichzelf te zijn, blijven en worden.