Schoolgids

Ouderbijdrage

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte. De bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs. Met de inkomsten uit dit vaste gedeelte organiseren wij extra activiteiten voor alle leerlingen, bijvoorbeeld sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden en activiteiten van de leerlingenraad en AGB. De kosten van de excursies vallen onder het variabele, onderwijs gerelateerde gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage. Klik hier voor het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen wij dit jaar in gedeeltes factureren omdat wij in verband met eventuele Corona-maatregelen nu nog niet kunnen overzien of alle excursies kunnen doorgaan. In de jaarplanning ziet u welke activiteiten plaatsvinden.
De activiteiten zullen achteraf worden gefactureerd op onderstaande data:

  • 1 december: alle activiteiten die hebben plaatsgevonden vanaf het begin van het schooljaar t/m november
  • 1 april: alle activiteiten die hebben plaatsgevonden van 1 december t/m maart
  • 25 juni: alle activiteiten die hebben plaatsgevonden van 1 april t/m 15 juni (daarna zijn er geen activiteiten meer)

Wij doen – mede vanuit het oogpunt van collectiviteit – een dringend beroep op u om de ouderbijdrage te betalen. Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees hier meer over bij Financiën en Tegemoetkoming schoolkosten.