Schoolgids

Overgangsnormen

Klas 1, 2 en 3

In het overzicht Overgangsnormen staat alles voor de klassen 1, 2 en 3 op een rijtje, waarbij het volgende geldt:

 • Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven.
 • Alle vakken tellen mee voor de bevordering. Het rekencijfer is geen vak en is puur diagnostisch (telt dus NIET mee).
 • Het is in klas 1 niet mogelijk om te doubleren (zittenblijven).
 • ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden nader besproken tijdens de docentenvergadering. De uitkomst van zo’n bespreking is wel of niet bevorderen naar de volgende klas. De docentenvergadering neemt het besluit over bevordering, doublure of afstroom naar een ander onderwijsniveau. Dit besluit is bindend.
 • Bespreken in klas 3 kent de volgende uitkomsten:
  • Bevorderen zonder meer.
  • Bevorderen indien gekozen wordt voor een door de docentenvergadering vastgesteld profiel (leerlingen ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de afdelingsleider).
  • Afwijzen. Dit kan betekenen zittenblijven of afstromen (gericht bevorderen) naar havo 4. Zittenblijven is geen recht van de leerling, maar een recht van de school.
 • Voor klas 3 geldt een extra profielnorm, zie bijlage Overgangsnormen.
 • De overgangsnormen gelden als uitgangspunt bij de bevordering. Bij onbillijkheden of onder bijzondere omstandigheden kan hiervan door de docentenvergadering worden afgeweken.
 • Het is heel beperkt mogelijk om een revisie aan te vragen. Dit kan wanneer er procedurefouten zijn gemaakt of wanneer er nieuwe informatie over een leerling is die niet eerder – dus voor de eindvergadering – bij de mentor bekend had kunnen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de mentor tijdig en volledig te informeren.

Klas 4 en klas 5

De berekening van rapport-, schoolexamen- en eindexamencijfers:

 • Het jaarcijfer van een vak is het gewogen gemiddelde van alle in het schooljaar behaalde cijfers.
 • Het overgangscijfer voor vakken die in de vierde klas afsluiten met een SE is hetzelfde als het schoolexamencijfer.
 • Voor de bevordering van klas 5 naar klas 6 telt ook het vak WO (uit klas 4) mee.
 • Cijfers worden rekenkundig bepaald waarbij -.49 (en lager) naar beneden wordt afgerond en -.50 (en hoger) naar boven.

Je bent over van klas 4 naar 5 als je voldoet aan de volgende eisen:

 1. Voor al je vakken staat een beoordeling op je eindlijst;
 2. De vakken die met een SE afsluiten en meetellen voor het combinatiecijfer (voor klas 4 WO) hebben het cijfer 4 of hoger;
 3. LOB moet beoordeeld zijn met een V of een G;
 4. De maatschappelijke stage moet afgerond zijn met een V of een G;
 5. Alle cijfers, dus inclusief SE-cijfers van afgesloten vakken zijn 6 of hoger.
  • of:   1 x 5 en alle overige cijfers 6 of hoger
  • of:    1 x 4 en alle overige cijfers 6 of hoger, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger
  • of:    2 x 5 en alle overige cijfers 6 of hoger, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger
  • of:    1 x 4 en 1 x 5 en alle overige cijfers 6 of hoger, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger met dien verstande dat slechts één van de onvoldoendes zich bevindt in de kernvakken Netl, Entl of wiskunde.

Op het moment dat er aan bovenstaande eisen wordt voldaan, is een leerling reglementair bevorderd naar klas 5.

Een leerling wordt besproken als er sprake is van één van de volgende situaties:

 • of:  2 x 5 binnen en/of buiten de kernvakken, daarnaast is het gemiddelde van alle vakken lager dan een 6,0
 • of:  1×4 binnen en/of buiten de kernvakken, daarnaast is het gemiddelde van alle vakken lager dan een 6,0
 • of:   3 x 5 binnen en/of buiten de kernvakken, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger
 • of:   2 x 4 binnen en/of buiten de kernvakken, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger
 • of:   1 x 3 binnen en/of buiten de kernvakken, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger.

Bespreken betekent: a) bevorderen zonder meer of b) afwijzen. In alle overige situaties is een leerling afgewezen.

De afdelingsleider kan bij bijzondere situaties afwijken van bovenstaande voorwaarden en een leerling ter bespreking inbrengen.

Een leerling mag niet tweemaal achter elkaar in eenzelfde leerlaag doubleren of in twee opeenvolgende leerlagen doubleren.

De leerlingen die besproken worden, krijgen van de docentenvergadering een bindend advies voor bevordering, doublure of afstroom naar een ander onderwijsniveau.

Ouders/verzorgers kunnen tegen de uitspraak van de overgangsvergadering binnen 24 uur na berichtgeving door mentor of afdelingsleider van de uitslag van de vergadering bezwaar maken. Dit bezwaar dient met redenen omkleed schriftelijk te worden aangeboden aan de rector van de school.

Je bent over van klas 5 naar 6, als je voldoet aan de volgende eisen:

 1. Voor al je vakken* staat een beoordeling op je eindlijst
 2. De vakken die met een SE afsluiten en meetellen voor het combinatiecijfer (betreft in klas 5 alleen WO uit klas 4), hebben een 4 of hoger;
 3. LO moet beoordeeld zijn met een V of een G;
 4. LOB moet beoordeeld zijn met een V of een G;
 5. Alle eindcijfers, dus inclusief de SE-cijfers van de afgesloten vakken, zijn 6 of hoger.
  • of:   1 x 5 en alle overige cijfers 6 of hoger
  • of:   1 x 4 en alle cijfers 6 of hoger, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0** of hoger
  • of:   2 x 5 en alle cijfers 6 of hoger, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0** of hoger
  • of:   1 x 4 en 1 x 5 en alle cijfers 6 of hoger, daarnaast is het gemiddelde van alle cijfers 6,0* of hoger, met dien verstande dat slechts één van de onvoldoendes (dus óf de 4 óf de 5) zich in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde (A, B of C) bevindt.

* al je vakken betekent inclusief extra vakken.

** de cijfers voor de vakken WO, maatschappijleer en het PWS worden meegenomen in het combinatiecijfer van de school en dit combinatiecijfer wordt in klas 5 meegerekend bij het bepalen van het gemiddelde van alle cijfers.

Op het moment dat er aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, ben je reglementair bevorderd naar klas 6.

Op het moment dat er niet aan wordt voldaan, wordt er volgens de volgende procedure verder naar jou gekeken:

 • Bij een leerling die op het eindrapport blijft zitten, wordt eerst gekeken naar het cijferesultaat van deze leerling in de tweede week van de maand mei;
 • Als de leerling met de cijfers zoals deze in de maand mei op de cijferlijst stonden ook was blijven zitten, volgt er in principe GEEN bespreking;
 • Als de leerling met de cijfers zoals deze in de maand mei op de cijferlijst stonden bevorderd zou zijn, dan wordt hij in de vergadering besproken;
 • De volgende stap is het kijken naar de resultaten voor het eindexamendossier (SE-cijfers) van de leerling. Zou de leerling met de cijfers, zoals deze op het SE-dossier vermeld staan, slagen, dan volgt er een bespreking.

De afdelingsleider kan bij bijzondere situaties afwijken van bovenstaande voorwaarden en een leerling ter bespreking inbrengen.

Een leerling mag niet tweemaal achter elkaar in eenzelfde jaarlaag doubleren of in twee opeenvolgende jaarlagen doubleren.

De leerlingen die besproken worden, krijgen van de docentenvergadering een bindend advies voor bevordering, doublure of afstroom naar een ander onderwijsniveau.

Ouders/verzorgers kunnen tegen de uitspraak van de overgangsvergadering binnen 24 uur na berichtgeving door mentor of afdelingsleider van de uitslag van de vergadering bezwaar maken. Dit bezwaar dient met redenen omkleed schriftelijk te worden aangeboden aan de rector van de school.