Schoolgids

Verlof en verzuim

Vrij vragen

  • Afspraken voor bijv. een tandarts, arts, specialist en orthodontist worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt. Wegblijven bij een les is immers een vorm van lesuit­val.
  • Bij familieomstandigheden (trouwerij­en, jubilea, begrafenissen etc.) zal de school op uw verzoek toestemming geven de lessen te verzuimen. Bij minder reguliere gevallen maakt de schoolleiding een afwe­ging. Daarbij wordt vrij vragen voor een vakantie in de regel afgewezen.
  • Extra verlof voor vakantie of vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan slechts in bijzondere gevallen en na overleg met de afdelingsleider worden toegestaan. NB: er gelden speciale regels voor extra verlof op grond van de Leerplichtwet
  • Een verlofaanvraag moet minimaal twee werkdagen van tevoren ingediend worden, bij voorkeur via Somtoday. U kunt dan verlof aanvragen voor een bezoek aan een arts, tandarts of orthodontist. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een email sturen naar [email protected]. Vermeld duidelijk de voor- en achternaam van de leerling, de klas, reden van verlof en de datum waar het over gaat.  

Ziek- en betermelding

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door ziekte, dan kunt u dit zelf melden via Somtoday. Mocht dit niet lukken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met school via telefoonnummer 055-5213024 en het bandje inspreken met de naam en klas van uw kind. De ziekmelding dient altijd vóór 8.30 uur gedaan te zijn. De verzuimadministratie stuurt dan een bevestiging. Wanneer uw kind weer naar school gaat, dient u uw kind via een mail naar [email protected] weer beter te melden. Ook is de afspraak dat de leerling zich vóór aanvang van de eerste les na ziekte fysiek meldt bij de leerlingadministratie.

Afwezigheid tijdens de toets

Elke dag dat uw zoon of dochter een toets moet verzuimen dient u voor 8.30 uur uw zoon of dochter telefonisch afgemeld te hebben. Onder een ‘toets’ verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook van tevoren opgegeven schriftelijke overhoringen of (de deadline van) een praktische opdracht. Alleen in het geval van een correcte afmelding wordt de leerling in de gelegenheid gesteld de toets in te halen. De docent maakt met uw zoon of dochter een afspraak voor een inhaalmoment, meestal via de schoolmail. Gaat het om een toets uit de toetsweek, dan wordt het inhaalmoment centraal geregeld. Na afloop van de toetsweek ontvangt uw zoon of dochter via de schoolmail een inhaaldatum en een tijdstip.

Afmelden

Het komt voor dat in de loop van een schooldag een leerling niet meer in staat is de lessen te volgen. Een leerling meldt zich dan af bij de absentenadministratie. Wanneer een leerling niet in staat blijkt zelf naar huis te gaan, dan wordt er contact met thuis opgenomen. In geval er geen contact met de ouders tot stand komt, besluit de schoolleiding of de zieke leerling onder begeleiding thuisgebracht wordt of op school moet blijven. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u na thuiskomst van uw zoon of dochter de school belt. Wij weten dan dat uw kind veilig thuis is gekomen.

Langdurig afwezig

Het Gymnasium Apeldoorn heeft aandacht voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn wegens lichamelijke of psychische klachten. Daarvoor werken we samen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar van de gemeente die beiden ook lid zijn van het Kernteam. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerlingen.

Het team Leerplicht is bereikbaar via telefoonnummer 14 055 en via de website van de Gemeente Apeldoorn: https://www.apeldoorn.nl/begeleiding-advies-over-onderwijs-en-jeugd

Meer lezen? Kijk op de website van de overheid.