Home > Schoolgids > Informatie voor ouders

Aanmelden van leerlingen

Wanneer de leerling een school in het voortgezet onderwijs heeft gekozen, meldt deze leerling zichzelf aan bij de school. Naast het aanmeldformulier van de leerling ontvangen wij ook het advies van de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent de… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

donderdag 27 juni 2019

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Contact met ouders/verzorgers

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders, maar ook van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede… Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

dinsdag 7 juli 2020

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Het leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

dinsdag 7 juli 2020

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Invulling onderwijstijd

2018-2019 – Lessentabel klas 1 2018-2019 – Lessentabel klas 2 2018-2019 – Lessentabel klas 3 2018-2019 – Lessentabel klas 4 2018-2019 – Lessentabel klas 5 2018-2019 – Lessentabel klas 6… Lees verder

Klachtenregeling

woensdag 8 juli 2020

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Kluisjes

Alle leerlingen van het Gymnasium hebben de beschikking over een kluisje. Je krijgt een kluissleutel die je houdt totdat je weer van school afgaat. Aan het begin van het schooljaar kan je bij de claviger van K17 een sleutel ophalen…. Lees verder

Lesuitval

Soms valt een lesuur uit. Eersteklassers en andere onderbouwleerlingen gaan dan – zo veel mogelijk onder toezicht – in een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten. Voor… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de medezeggenschapsraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal… Lees verder

Schoolpas

Alle leerlingen (waarvoor toestemming is verleend voor gegevensuitwisseling met CODA) hebben de beschikking over een schoolpas die gecombineerd is met een CODA pas. Voor de leerlingen betekent dit dat op deze pas ook boeken bij CODA geleend kunnen worden. Een… Lees verder

Schooltijden

De school kent een lesrooster met lessen van 50 minuten. De dagindeling is als volgt: 1e lesuur 08.10 – 09.00 uur 2e lesuur 09.00 – 09.50 uur 3e lesuur 09.50 – 10.40 uur Pauze 10.40 – 11.00 uur 4e lesuur… Lees verder

Selectiecriteria extra activiteiten

Het Gymnasium Apeldoorn kent veel extra activiteiten. Soms kan iedereen meedoen, maar soms moet je aan bepaalde eisen voldoen. De schoolleiding laat de verantwoordelijkheid voor de selectie volledig bij de organisator(en). Het eigenaarschap hoort daar thuis. Er zijn 2 punten… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

dinsdag 7 juli 2020

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag  5 april 2021 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Verlof en verzuim

1. Vrij vragen Verlofaanvragen dienen minimaal twee dagen van tevoren ingediend te worden door een email te sturen naar verlofaanvraag@gymnasium-apeldoorn.nl. We verzoeken u om afspraken voor bijv. een tandarts, arts, specialist en orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Het wegblijven… Lees verder

Verzuimbeleid

Het Gymnasium Apeldoorn heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn wegens lichamelijke of psychische klachten. Daarvoor werken we samen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar van de gemeente die beiden ook lid zijn van het… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder

Ziekmelden

Wanneer uw zoon of dochter moet verzuimen door bijv. ziekte wilt u dan bellen naar 055 521 30 24. U wordt dan doorgeschakeld naar een keuzemenu. Ziekmeldingen gaan via optie 1, u wordt dan doorgeschakeld naar een bandje waarop u… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school