Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de medezeggenschapsraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school.
De medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal bevoegdheden zoals het doen van voorstellen en het geven van adviezen. In gevallen die het beleid van de school betreffen is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Met invoering van de WMS (wet op medezeggenschap scholen) is ook de inbreng van de ouder- en leerlinggeleding beter gewaarborgd.

De visie van de medezeggenschapsraad van het Gymnasium Apeldoorn is dat de medezeggenschapsraad tezamen met de schoolleiding moet blijven streven naar een gezond werkklimaat voor leerlingen en personeel, waarbij gehanteerde procedures binnen school voor iedereen helder en eenduidig zijn. Tevens meent de medezeggenschapsraad dat zij actief bezig moet zijn met, en betrokken moet worden bij concrete schoolzaken. In de medezeggenschapsraad van het Gymnasium Apeldoorn hebben zitting:

namens het personeel: 
Sylvia Keijman
Erik Kral (secretaris/vicevoorzitter)
Bert ter Horst (voorzitter)
Daan de Vries

namens de ouders:
Tom Fränzel
Otmar Zewald

namens de leerlingen:
Sebastiaan van Gelder
Rüveyda Polat

Reglement MR OSA
Reglement MR Gymnasium
Reglement GMR
Medezeggenschapsstatuut
MR Huishoudelijk reglement

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school