Home > Schoolgids

Missie van onze school

maandag 7 oktober 2019

Het Gymnasium Apeldoorn stimuleert iedere leerling om zich, door middel van reflecteren op eigen gedrag, op het gebied van persoonlijke kwaliteiten te blijven ontplooien. Wij zijn een school met een duidelijke visie: Het Gymnasium Apeldoorn biedt alle nieuwsgierige leerlingen van nu… Lees verder

Ondersteuningsstructuur

Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuning nodig om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. In de ondersteuningsroute is aangegeven welke route doorlopen wordt wanneer een leerling aanvullende begeleiding nodig heeft. De mentor is hierin de spil en zal samen met de leerling en… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst leren ze onderdelen van het Grieks. Ook krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de… Lees verder

Overgangsnormen

Voor de klassen 1, 2 en 3 geldt het volgende: Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven. Alle vakken tellen mee voor de bevordering. ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden besproken. Deze bespreking kan… Lees verder

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet betekent in grote lijnen dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod moet zijn binnen de regio. Waar mogelijk zullen leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften onderwijs krijgen… Lees verder

Plusdocument

Als school willen wij graag dat leerlingen zich op allerlei gebieden ontplooien. Wij stimuleren leerlingen om extra uitdaging te zoeken binnen school. Daarnaast willen wij ook ruimte bieden aan leerlingen die buitenschools hun talenten willen ontwikkelen. In de huidige maatschappij… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Hier kunt u de Programma’s van Toetsing en Afsluiting bekijken. De data in onderstaande PTA’s zijn een indicatie. De exacte data zijn te vinden in het toetsrooster. Nota bene: voor klas 1, 2 en 3 is het PTA niet bindend…. Lees verder

Protocollen

Voor diverse thema’s is er een protocol vastgesteld waarin beschreven staat welke stappen ondernomen dienen te worden bij een specifieke ondersteuningsvraag. AVOO Protocol fysiek ingrijpen naar leerlingen GYM Dyslexieprotocol AVOO Antipestprotocol AVOO protocol overlijden leerling of collega AVOO Suïcideprotocol GYM… Lees verder

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment in te zien. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit. Eindrapport: 18  juli 2020… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school