Home > Wiki > Het gymnasium per klas

Het gymnasium per klas

Klas 1
Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun werk te plannen aan de hand van studiewijzers. De bedoeling is dat de leerlingen al doende steeds meer bedreven worden in het zelf plannen van hun studie. Niet alle nieuwe vakken lukken meteen in klas 1. De eerste tijd mogen de leerlingen fouten maken. Bij de rapportage wordt daar rekening mee gehouden.

Ook kunnen leerlingen die in het begin al moeite hebben met taal, begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden, rekenen op extra begeleiding. Leerlingen die meer aankunnen kunnen kiezen uit zogenaamde Capita Selecta. Een aantal klassen krijgt de lessen ‘blended’ aangeboden. Dit houdt in dat de leerlingen zowel met boeken als met digitale leermiddelen werken. De leerlingen werken dagelijks met hun eigen laptop op school.

Klas 2
In klas twee komen de nieuwe vakken Duits en nask (natuur-/scheikunde) erbij. Het nieuwe vak en de urenverschuiving voor sommige vakken bieden een nieuwe uitdaging in de tweede klas. Voor de continuïteit in de begeleiding gaat in principe de mentor van klas 1 mee naar klas 2.

Klas 3
In de derde klas worden de vakken nask1 en nask2 aangeboden. Nask1 is overwegend natuurkunde en nask2 is overwegend scheikunde. In de overige vakken vindt
weinig verschuiving in het aantal uren plaats vergeleken met klas 2. Nieuw is het vak economie.
Klas 3 is een overgangsjaar tussen de onderbouw en de bovenbouw. Zowel het onderwijs als de begeleiding in deze klas is erop gericht leerlingen voor te bereiden op de tweede helft van hun schoolloopbaan. De leerlingen krijgen informatie over studie en beroep, over de Tweede Fase en over keuzes maken. In deze klas kiezen de leerlingen hun profiel.

Klas 4
In de Tweede Fase beginnen de leerlingen met het gekozen profiel. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij/Economie en Maatschappij/Natuur en Gezondheid/ Natuur en Techniek. Naast de profielvakken volgt de leerling ook vakken uit het algemeen deel. Het vak algemene natuurwetenschappen (ANW) is zo’n vak. Aan het einde van klas 4 wordt het afgesloten met een schoolexamen. Dit vak wordt niet meer gecontinueerd in klas 5 en 6.

Voor de leerlingen in klas 4 wordt aan het begin van het schooljaar een eigen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) gemaakt. Daarin kunnen ze precies zien hoe ze vanaf het begin van dit leerjaar hun examendossier opbouwen. Het PTA is op het webportaal van de school te vinden.

Klas 5
De leerlingen in de vijfde klas volgen naast een verplicht algemeen gedeelte een onderwijsprogramma in de vakken die horen bij het profiel dat ze gekozen hebben. Daarnaast hebben ze de vrijheid tot het kiezen van extra vakken. Net als in klas 4 zien de leerlingen in hun PTA wanneer welke stof behandeld, getoetst en afgesloten wordt. Ook in klas 5 is het gebruik van studiewijzers van belang, alleen ligt hier de nadruk veel meer op het zelf plannen van de werkzaamheden. Deze omslag wordt in ook zichtbaar in de vormgeving van het mentoraat in klas 5. De nadruk ligt hier op het leren van het nemen van de verantwoording voor het eigen studieproces. Verder wordt er in klas 5 al een belangrijke start gemaakt met het profielwerkstuk. Het opzetten van een onderzoek en de daaraan gekoppelde planning is de eerste stap naar een succesvolle afronding van deze meesterproef.

Klas 6
Het accent ligt in klas 6 op het afronden van de examenstof en trainingen voor het examen. Daarnaast wordt in klas 6 het profielwerkstuk afgerond en aan de ouders en vrienden gepresenteerd. Binnen het schoolprogramma worden de vakken maatschappijleer en NL&T met een schoolexamen afgesloten (deze vakken kennen geen landelijk examen) Voor de andere vakken vindt het Centrale Schriftelijk Examen plaats in de tweede helft van mei.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school