Home > Wiki > Schoolregels

Schoolregels

Waar zoveel mensen op zo’n klein oppervlak zo intensief met elkaar te maken hebben, zijn er vanzelfsprekend regels en afspraken nodig om alles op school goed te laten verlopen. Hieronder volgt een overzicht van de schoolregels. Voor activiteiten die een directe relatie met school hebben (bijv. schoolreizen, sporttoernooien, AGB-activiteiten, enz.), gelden dezelfde regels voor zover deze toepasbaar zijn. Daarnaast heeft de school een leerlingenstatuut. Dit is verkrijgbaar bij de administratie. Leden van de Leerlingenraad krijgen een exemplaar ter beschikking. Dit leerlingenstatuut staat ook gepubliceerd op het webportaal.

 

Schoolregels

Uiteraard gaat de schoolleiding ervan uit dat leerlingen zich in en buiten de les aan de normale regels van goed gedrag houden. Alle personeelsleden letten erop dat leerlingen zich aan de schoolregels houden.

De school heeft het recht disciplinaire maatregelen te nemen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.

 1. Aanwezigheid 
 1. De leerlingen volgen de lessen volgens de voor hen geldende roosters te volgen en zijn daarvoor op tijd.
 2. De leerlingen zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de roosterwijzigingen.
 3. Het is de taak van de klassenvertegenwoordiger om de claviger onmiddellijk te waarschuwen als de docent, die de les moet geven, niet aanwezig is.
 4. De docent meldt de leerling in SOM als deze te laat is. Een leerling die langer dan 15 minuten te laat is, mag de les niet meer in. Hij wordt als (onrechtmatig) afwezig gemeld en dit gemiste lesuur zal opgevat worden als een gespijbeld uur.
 5. Vanaf de vierde keer dat een leerling te laat komt, meldt de leerling zich bij de afdelingsleider.
 6. Uitzonderingen op aanwezigheid en te laat komen zijn ter bepaling door de afdelingsleider.

 

 1. Studiewerk
 1. Elke leerling is verplicht opgegeven werk voor de aangegeven datum te maken en/of te leren en komt
 2. Van elke leerling verwachten we dat hij of zij op tijd is en goed voorbereid en actief aan lessen meedoet.

 

III. Gedrag

 1. We verwachten dat iedereen elkaar met respect behandelt en dat leerlingen aanwijzingen van medewerkers opvolgen.
 2. Wanneer een leerling een les verstoort, meldt de leerling zich bij de claviger.

 

 1. Materialen
 2. Leerlingen horen hun jassen buiten de lokalen op te hangen.
 3. Iedereen moet zijn of haar fiets, bromfiets of motor in de daarvoor bestemde rekken of ruimtes plaatsen.
 4. iPods, mobieltjes, e.d. zijn tijdens de lessen uitgeschakeld en opgeborgen, tenzij de docent toestemming voor gebruik geeft.

 

N.B. De school is niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van of schade aan eigendommen van leerlingen.

 

 1. Gebruik beschikbare ruimtes en apparatuur
 2. De pauzes mogen niet doorgebracht worden in de lokalen, de Binastempel en in de gangen en trappenhuizen van het hoofdgebouw en Kastanjelaan 17.
 3. In de mediatheek kun je boeken lenen, werken aan leer- en onderzoeksopdrachten en in stilte studeren.
 4. Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula/kantineruimte, buiten en in de gang en hal van de begane grond van het hoofdgebouw en Kastanjelaan 17.
 • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
 • reanimatie
 • cambridge-english-logo
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Gezonde school