Home > Wiki > ons onderwijs

Aandacht voor de taal en cultuur van Grieken en Romeinen

De Grieken stonden aan het beginpunt van wat wij wetenschap noemen. Zij plaatsten vraagtekens bij zaken die tevoren als vanzelfsprekend waren beschouwd en trachtten eigen en andermans denkbeelden te toetsen aan objectieve normen en maatstaven. De Romeinen hebben die aanpak… Lees verder

Aandacht voor taal en cultuur

We willen een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van onze leerlingen in cognitief, emotioneel en sociaal opzicht. Cultuur is daarbij een verbindend en verrijkend element. Veel vakken nemen geen genoegen met de vereiste basiskennis maar nemen leerlingen mee en… Lees verder

Activiteiten en reizen

Op het Gymnasium bestaat een goede culturele traditie. We wijzen leerlingen regelmatig op voorstellingen in de Apeldoornse schouwburg Orpheus. Ook is een gezamenlijk bezoek mogelijk. Verder vormt filmbezoek een deel van de jaarlijkse activiteiten. Soms halen we voorstellingen in school…. Lees verder

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding in hun jaarlagen. Zij geven leiding aan de mentoren en coachen de vakdocenten. De afdelingsleider bewaakt de samenhang binnen de begeleidingsterreinen: de studiebegeleiding, de studievoortgangbegeleiding, de keuzebegeleiding en de sociaal-emotionele… Lees verder

Begeleiding

De begeleiding op het Gymnasium wordt gekenmerkt door het mentoraat. In alle klassen wordt de begeleiding uitgevoerd door mentoren. In de verschillende jaarlagen is de taak van de mentor anders ingevuld. De mentoren worden daarbij ondersteund door de afdelingsleiders. Waar… Lees verder

Cambridge English

Sinds het schooljaar 2005 – 2006 biedt het Gymnasium Apeldoorn de leerlingen de mogelijkheid om een zogenaamd Cambridge Certificate te halen. Cambridge English is de algemene benaming voor onderwijs in de Engelse taal dat leerlingen voorbereidt op door de Universiteit… Lees verder

Contact tussen ouders en school

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders, maar ook van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders…. Lees verder

Contactavonden

Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede klas zijn er contactavonden. Op deze avonden willen we de contacten tussen de ouders en school en tussen ouders onderling verstevigen…. Lees verder

Het First Certificate in English (FCE)

Dit is het Cambridge-examen dat over de gehele wereld verreweg het meest wordt afgenomen. Dit examen biedt een diploma op bovengemiddeld niveau voor diegenen die het Engels veelvuldig nodig hebben voor hun werk of in het dagelijks leven. Het FCE… Lees verder

Het gymnasium per klas

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun… Lees verder

Hulp bij Loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB)

Naast de oriëntatie op vervolgopleidingen is er ook steun van de school. Dit kan zijn middels oriëntatielessen door de decaan, vakdocenten, mentoren of externe deskundigen. Daarnaast spelen uiteraard ook vele anderen een rol bij de oriëntatie, zoals vrienden en familie…. Lees verder

Informatieavonden

Voor ouders van leerlingen in de diverse klassen zijn er informatieavonden. Zo is er voor de ouders van leerlingen in klas 3 een informatieavond over de voorbereiding op de Tweede Fase en de keuzebegeleiding. Voor de ouders van leerlingen in… Lees verder

Inhalen van toetsen

Elke dag dat een leerling ziek of om andere redenen absent is en daardoor een toets uit het toetsrooster, een vaardighedentoets of een praktische opdracht mist, dient dit voor aanvang van de toets telefonisch gemeld te worden op school en… Lees verder

Kennis en vaardigheden

Bij alle vakken op het Gymnasium wordt de uitdaging voor de leerlingen gezocht. Docenten gaan diep op de stof in en de docenten laten leerlingen kennismaken met allerlei interessante zaken, waar leerlingen de rest van hun leven plezier van kunnen… Lees verder

Kom Verder op Gymnasium Apeldoorn

Op onze school is er ruimte voor leerlingen en docenten die ergens voor staan, die een stap verder willen komen. Er is ruimte voor passie in plaats van onverschilligheid. Interesse in plaats van oppervlakkigheid. Ontdekken en onderzoeken in plaats van… Lees verder

Leerjaar 3 en de Tweede fase

In leerjaar 3 bereidt de leerling zich voor op zijn profielkeuze. In het kader daarvan wordt er een aantal ondersteunende activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, zoals een speciale profielkeuzemiddag met informatie over nieuwe vakken en de tweede fase, decaanlessen en… Lees verder

Leerjaar 4 en de Tweede fase

In leerjaar 4 zitten de leerlingen voor het eerst in een van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. In dit leerjaar bezoeken de leerlingen o.a. de zogenaamde NXTLVL-avond, een gelegenheid voor… Lees verder

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding in de Tweede fase

Het doel van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is: leerlingen bewust te maken van hun relatie tot en aanleg voor de diverse beroepen en vakken en de betekenis daarvan voor hun latere keuzes. De school hanteert een methode die vier verschillende… Lees verder

Medezeggenschapsraad

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de medezeggenschapsraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal… Lees verder

Mediatheek

De mediatheek bevindt zich in het witte gebouw, ‘de suikerklont’. De mediatheek is dagelijks geopend van 9.00 – 15.30 uur, en wordt beheerd door de mediathecaris, Anne Korstanje. Zij wordt geholpen door een twintigtal vrijwilligers, enthousiaste ouders, die de leerling… Lees verder

Mediatheekpasje

Alle leerlingen hebben/krijgen de beschikking over een mediatheekpasje. Zonder dit pasje kan er geen gebruik gemaakt worden van de uitleenfaciliteiten. Het is van belang dat de leerlingen hun pasje alleen voor eigen gebruik aanwenden. Alles wat via hun pasje gescand… Lees verder

Minerva-programma

In de klassieke oudheid was Minerva, ook wel gesymboliseerd door een uil, de godin van de wijsheid. Onder de vleugels van deze naam vallen alle activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn die een extra ondersteuning zijn voor de leerlingen, of extra… Lees verder

Onderwijs en begeleiding

We zorgen ervoor dat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven van capaciteiten, vorderingen, eigenschappen en werkhouding van de individuele leerling. Door de intensieve manier waarop docenten de leerlingen volgen weten docenten en mentoren goed wat de… Lees verder

Onderwijsinspectie

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwalitei§t realiseert. De inspectie houdt niet alleen toezicht op de onderwijskwaliteit, maar ook op de naleving van de wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel… Lees verder

Onderwijskwaliteit

Het Gymnasium Apeldoorn wil zich verantwoorden over de onderwijskwaliteit. Via onderstaande link is onder andere informatie te vinden over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De informatie van het Gymnasium wordt soms ook vergeleken met… Lees verder

Open dagen / meeloopdagen voor de bovenbouw

Leerlingen vanaf leerjaar 4 worden tijdens het schooljaar ruimhartig in staat gesteld open dagen van opleidingen te bezoeken. Hiervoor hanteren wij echter een procedure: Een leerling die een open dag of bijvoorbeeld een meeloopdag wil bezoeken dient tijdig (minimaal drie… Lees verder

Ouderraad

De Ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de… Lees verder

Overgangsnormen

Voor de klassen 1, 2 en 3 geldt het volgende: Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven Alle vakken tellen mee voor de bevordering ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden besproken. Deze bespreking kan… Lees verder

Overgangsnormen voor klas 4 en 5

Voor alle informatie over overgangsnormen, toetsing, toetsperiodes, herkansingsregelingen, etc. in de bovenbouw wordt verwezen naar het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat voor alle leerlingen van klas 4, 5 en 6 aan het begin van het schooljaar op… Lees verder

Periodisering

Het schooljaar is voor alle jaarlagen ingedeeld in vijf periodes. Voor het begin van elke periode ontvangen de leerlingen een nieuw lesrooster. Een deel van de leervakken wordt geconcentreerd aangeboden. Dat betekent in de praktijk dat een vak in een… Lees verder

Profieladviescommissie

De profieladviescommissie heeft per klas een wisselende samenstelling: de afdelingsleider(s), de decaan, de mentor, een alfa-, bèta, gammadocent. In februari komt de PAC bijeen om te vergaderen over de profielkeuze van de derde klassen. Er worden adviezen gegeven: een positief… Lees verder

PTA en lessentabel 2017-2018

Hier kunt u de Programma’s van Toetsing en Afsluiting bekijken. Nota bene: voor klas 1, 2 en 3 is het PTA niet bindend. PTA 2017-2018 klas 6 PTA 2017-2018 klas 5 PTA 2017-2018 klas 4 PTA 2017-2018 klas 3 PTA… Lees verder

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment te zien in het webportaal. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit. Eindrapport: 5 juli 2017 Voor het bepalen van de rapportcijfers… Lees verder

Recht op maatwerk

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op maatwerk. We zijn niet voor niets aspirant-lid BegaafdheidsProfielSchool (BPS). Leerlingen met (hoog)begaafdheid willen meer uitdagen en meer kansen bieden. Maar misschien heb je wel een speciaal sporttalent of ben je heel muzikaal…. Lees verder

Reglement van toetsing

Elk vak kan vaardigheidstoets(en), overhoringen of praktische opdracht(en) voor een cijfer geven. Voor een vaardigheidstoets geldt dat deze toets geen leerwerk vooraf mag vereisen. Daarnaast worden er door elk vak repetities afgenomen volgens een vastgelegd schema dat ouders en leerlingen… Lees verder

Spreekuurmiddag/avonden

Vaak zullen ouders en mentoren of vakdocenten via de telefoon, e-mail, schriftelijk of via een gesprek op school contact hebben als problemen, resultaten, etc. daar aanleiding toe geven. Standaard neemt de mentor contact met de ouders op na de leerlingbesprekingen…. Lees verder

Studie- en beroepskeuze in leerjaar 5 en 6

Beide leerjaren staan helemaal in het teken van de naderende studie- en beroepskeuze. Er wordt veel waarde gehecht aan het bezoeken van Open Dagen en meeloop/ proefstudeerdagen en in het algemeen aan een brede oriëntatie op studie en beroep. In… Lees verder

Toewerken naar het Certificate in Advanced English (CAE)

Na diagnostisch hun FCE (First Certificate in English) gemaakt te hebben kunnen leerlingen in klas 4 verder gaan voor het Cambridge Advanced English certificaat. Aan het eind van klas 5 wordt deze cursus afgesloten met het CAE-examen. Dit examen biedt… Lees verder

Toezichtskaart

Voor informatie van de inspectie over onze school kunt u hier klikken. De informatie is ook hier te vinden: Opbrengstenkaart Opbrengstenoordeel… Lees verder

Vrijwilliger worden?

De vrijwilligers vervullen een belangrijke functie in de mediatheek. Zij houden de uitleenadministratie bij, zorgen voor het boekenbestand en houden andere informatiebronnen bij. Verder bemannen zij de mediatheek op de dagen dat de mediathecaris niet aanwezig is. Zonder vrijwilligers kan… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school