Home > Wiki > zorg & begeleiding

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding in hun jaarlagen. Zij geven leiding aan de mentoren en coachen de vakdocenten. De afdelingsleider bewaakt de samenhang binnen de begeleidingsterreinen: de studiebegeleiding, de studievoortgangbegeleiding, de keuzebegeleiding en de sociaal-emotionele… Lees verder

Begaafdheidsverschillen

Het Gymnasium wil graag voor elke leerling begeleiding ‘op maat’ verzorgen. Daarom proberen we op school ook aandacht te besteden aan die leerlingen die op een speciaal terrein of over de gehele breedte van het lesprogramma meerbegaafd zijn. We hebben… Lees verder

Begeleiding

De begeleiding op het Gymnasium wordt gekenmerkt door het mentoraat. In alle klassen wordt de begeleiding uitgevoerd door mentoren. In de verschillende jaarlagen is de taak van de mentor anders ingevuld. De mentoren worden daarbij ondersteund door de afdelingsleiders. Waar… Lees verder

Begeleiding in de bovenbouw

In klas 4 maakt de leerling een nieuwe start in de Tweede fase. Iedere leerling heeft een profiel gekozen en alle leerlingen krijgen les in clustergroepen: dit zijn klassen in steeds wisselende samenstellingen. Om de overgang van onderbouw naar bovenbouw… Lees verder

Bijlesbemiddeling

Als een leerling gebaat lijkt bij een tijdelijk extra steuntje in de rug voor een bepaald vak, zal de vakdocent in overleg met de mentor een ouderejaars leerling proberen te vinden voor de betreffende leerling en deze bijlessen laten geven…. Lees verder

Dyslexiebeleid

Gedurende lange tijd is het op onze school gewoonte leerlingen met leesproblemen extra faciliteiten te geven. Wij hebben op school een dyslexieprotocol. Het dyslexieprotocol geeft informatie over dyslexie en beschrijft hoe de docenten rekening houden met dyslectische leerlingen. Wanneer een… Lees verder

Examenstresstraining

Een zelfde soort training wordt ook gegeven voor leerlingen die, in de voorbereiding naar het examen, nog erg veel hinder blijken te ondervinden van stress. In klas 6 kunnen de leerlingen uit deze jaarlagen deelnemen aan een examenstresstraining. Deze training… Lees verder

Externe begeleiding

Op het Gymnasium Apeldoorn werken we met een ZAT (Zorg Advies Team). We kennen een intern ZAT en een extern ZAT. Het intern ZAT bespreekt leerlingen die zijn ingebracht vanwege problemen, die mogelijk voor docenten te complex zijn om op… Lees verder

Faalangstreductietraining

Cijfers van leerlingen kunnen negatief beïnvloed worden door faalangst. Als docenten dit signaleren en als speciale vragenlijsten daar aanleiding toe geven, bestaat de mogelijkheid om een faalangstreductietraining te volgen onder leiding van speciaal hiervoor opgeleide personen…. Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Het Gymnasium Apeldoorn biedt onderdak aan het huiswerkinstituut Studiekring. Alhoewel er inhoudelijk geen relatie bestaat tussen dit instituut en de school, kunnen de leerlingen die deze vorm van begeleiding nodig hebben toch profiteren: de begeleiding is in huis…. Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Leerlingbegeleiders

Elke eerste klas heeft twee ‘leerlingbegeleiders’: leerlingen uit de vijfde klas die van begin af aan (informatieochtend voor klas nul en de kennismakingsdagen in september) betrokken zijn bij het wel en wee van de kinderen uit ‘hun’ klas. Zij helpen de nieuwe leerlingen… Lees verder

Leerlingbegeleiding in de onderbouw

Leerlingbegeleiding in de onderbouw Het eerste schooljaar legt de basis voor de volgende jaren op het gymnasium. We investeren als school dan ook veel in de begeleiding van leerlingen. Als er bij de docenten veel twijfel is over de vraag… Lees verder

Mentoren en begeleidingsuren

De sociale en didactische begeleiding tijdens het eerste schooljaar wordt uitgevoerd door een mentor per klas. De mentor geeft zelf les aan zijn klas en heeft daarnaast in ieder geval wekelijks contact met de leerlingen tijdens een ingeroosterde begeleidingsles. In… Lees verder

Minerva-programma

In de klassieke oudheid was Minerva, ook wel gesymboliseerd door een uil, de godin van de wijsheid. Onder de vleugels van deze naam vallen alle activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn die een extra ondersteuning zijn voor de leerlingen, of extra… Lees verder

Onderwijs en begeleiding

We zorgen ervoor dat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven van capaciteiten, vorderingen, eigenschappen en werkhouding van de individuele leerling. Door de intensieve manier waarop docenten de leerlingen volgen weten docenten en mentoren goed wat de… Lees verder

Vertrouwensgroep

Jongeren kunnen met vragen of problemen zitten of ervaringen hebben waarmee ze geen raad weten. Soms is het voor hen moeilijk daar met ouders of vrienden over te praten. Leerlingen kunnen ook het gevoel hebben onheus behandeld of geïntimideerd te… Lees verder

Verwijsindex

Bij zorgen over een leerling worden deze zorgen besproken in het ZAT-intern en zo nodig ook in het ZAT-extern. Het Gymnasium Apeldoorn gebruikt de verwijsindex en zo nodig melden we in de verwijsindex. Bij die melding worden alleen naam en… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school