Schoolgids

Gouden regels

Gouden afspraken voor een veilige leeromgeving

Beatus homo qui invenit sapientiam

Gelukkig is de mens die de wijsheid vindt

Wijsheid vind je door te onderzoeken, te ervaren, te reflecteren, door vallen en opstaan. Als school willen we een omgeving bieden waarin dat mogelijk is. Een plek waar veiligheid, onderling vertrouwen en respect voor elkaar bovenaan staan. Het vraagt ook dat wij elkaar willen uitdagen en helpen in ieders zoektocht naar wijsheid. Daarom maken wij samen afspraken over hoe wij met elkaar omgaan, de Leges Aureae:

Bij deze gouden afspraken hebben wij een aantal gedragsregels verwoord. Deze regels hanteren wij bij alle activiteiten binnen en buiten school, dus bij lessen, projecten, excursies, reizen, sportactiviteiten enz. De regels die specifiek aan lessen gebonden zijn, staan verder uitgewerkt in het leerlingenstatuut en het leerlingenreglement. 

De Leges Aureae en de hieraan gekoppelde gedragsregels zijn bij iedereen bekend. Ze vormen de basis van de omgangscultuur binnen onze school. Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven ervan. Wanneer dit onverhoopt niet gebeurt, gaan we met elkaar in gesprek over de Leges Aureae. Bij het niet nakomen van de gedragsregels heeft de school het recht om disciplinaire maatregelen te nemen, inclusief de mogelijkheid tot dossiervorming. In alle gevallen waarin dit reglement of het leerlingenstatuut niet voorziet, beslist de rector.