Schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De Wet passend onderwijs verplicht alle scholen om een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen en minimaal eens per vier jaar bij te stellen.

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De middelbare scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst delen de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is het samenwerkingsverband opgericht.

Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Gymnasium Apeldoorn kan bieden.

Basisondersteuning voor iedere school

Als een leerling ondersteuning nodig heeft wordt eerst gekeken hoe de basisondersteuning op de eigen school daarbij kan helpen. Het niveau van basisondersteuning is in gezamenlijkheid met alle scholen vastgesteld door het samenwerkingsverband (SWV). In de basisondersteuning staat bijvoorbeeld beschreven dat leerlingen tijdelijk ondersteuning kunnen krijgen bij hun huiswerk, het gebruik van hun agenda of een training kunnen volgen. De basisondersteuning is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. Aanpassing van de onderwijssituatie
 2. Aanpassing leersituatie
 3. Aanpassingen lesmaterialen/lesinstructie
 4. Inzet expertise
 5. Aanpassing ruimtelijke omgeving
 6. Samenwerking deskundigen

Het SWV bewaakt of het niveau van de basisondersteuning op iedere school aanwezig is. Het niveau van basisondersteuning is vastgesteld per schoolsoort. Met een goede basisondersteuning kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden. Meer leerlingen vinden en behouden hiermee hun plek in het regulier onderwijs en hebben daarmee een betere basis voor de toekomst. Een basisondersteuning van hoog niveau maakt het tegelijkertijd gemakkelijker voor leerlingen om over te stappen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Als blijkt dat de basisondersteuning onvoldoende ondersteuning biedt, dan wordt gekeken welke extra ondersteuning er ingezet kan worden.

Extra ondersteuning op de school

Als de basisondersteuning niet voldoende is, wordt extra ondersteuning binnen de school ingezet. Denk bijvoorbeeld aan gebruik mogen maken van het adiutorium of de inzet van een orthopedagoog of GZ-psycholoog. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke basis- en extra ondersteuning de school kan bieden.

Het ondersteuningsteam van het Gymnasium bestaat uit:

 • Ondersteuningscoördinator
 • Orthopedagoog
 • Leerlingbegeleider
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Vertrouwenspersonen

Adiutorium
Het adiutorium is een lokaal in school waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte gebruik van kunnen maken. Het geeft invulling aan diverse ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen die overprikkeld raken kunnen even een time-out nemen of leerlingen die moeite hebben met opstarten vanwege angstklachten kunnen hier opstarten. Leerlingen mogen alleen op indicatie van het ondersteuningsteam hiervan gebruik maken.

Ontwikkelagenda 2023-2024

Aandacht voor en terugbrengen van problemen met executief functioneren

In het schooljaar 2022-2023 zijn mentoren getraind in het herkennen van het executief functioneren van hun leerlingen. Zij hebben handvatten gekregen waarmee zij in gesprek kunnen gaan met de leerling, samen een analyse te maken en vervolgens een plan van aanpak op te stellen. In het schooljaar 2023-2024 worden de mentoren verder ondersteund om deze vaardigheden te versterken.

Implementeren Mazl-werkwijze

In 2023-2024 wordt op het Gymnasium de Mazl-werkwijze geïmplementeerd om ongeoorloofd schoolverzuim te voorkomen en terug te dringen. Mazl staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met Mazl wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. School, JGZ-instellingen en de gemeente werken samen om snel problematiek te herkennen en een passende oplossing te vinden.

Samenwerking met VAB Projectplan Maatwerk in contact

In het schooljaar 2023-2024 voert Vanuit Autisme Bekeken (VAB) het project “Maatwerk in Contact” uit voor een betere afstemming tussen leerlingen met autisme en hun school. Het VAB begeleidt twee leerlingen met autisme en hun mentoren. Gedurende het schooljaar worden de leerling en mentor begeleidt in de communicatie over afspraken, aanpassingen, voorzieningen en de grenzen aan het maatwerk. Doel is hiermee de basisondersteuning aan leerlingen met autisme te versterken.

In het SOP van het Gymnasium Apeldoorn staat de complete uitleg. Wij stellen het eens per vier jaar bij en schetsen ook de ontwikkelingen binnen school.

Wilt u meer weten over hoe wij onze ondersteuning inrichten, lees hier dan meer.