Schoolgids

Toetsen

Toetsbeleid

We willen onze leerlingen niet overladen met een wildgroei aan toetsen. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we toetsen en het aantal toetsen door een jaar heen. We kiezen ervoor om in alle jaren te werken met een combinatie van toetsen tijdens normale lesweken en tijdens toetsweken. Het toetsbeleid past in onze onderwijsvisie en is transparant. Ook de kernwaarden betrokken, onderscheidend en nieuwsgierig komen erin terug. Binnen het toetsbeleid is aandacht voor:

  • de kwaliteit, dus betrouwbaarheid en validiteit van toetsen;
  • de organiseerbaarheid en samenhang;
  • de werkdruk van leerling en docent.


In het PTA en het onderbouwreglement staan ook afspraken over planning en procedure, het opgeven van toetsen beschreven, het nakijken en teruggeven van toetsen en de herkansingsregeling.

Inhalen van toetsen

Is een leerling ziek of om andere redenen absent, dan is een reguliere ziekmelding aan de orde. Wordt er hierdoor een toets gemist, dan maakt de docent met de leerling een afspraak voor een inhaalmoment. Betreft het een toets uit de toetsweek, dan wordt het inhaalmoment centraal geregeld. De leerling ontvangt in dat geval na afloop van de toetsweek via de schoolmail een inhaaldatum en een tijdstip. Als een leerling een toets mist moet er een tijdige ziekmelding, verlofaanvraag of andersoortige afspraak aan ten grondslag liggen. Onder een ‘toets verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook opgegeven schriftelijke overhoring of een praktische opdracht.

Herkansingen

Overgangstoetsen, niet meetellend voor het examendossier
In principe zijn er geen herkansingen voor overgangstoetsen. Leerlingen kunnen daar dus ook geen aanspraak op maken. De vakdocent bepaalt, altijd in overleg met de sectie en/of de afdelingsleider om willekeur te voorkomen, of een leerling/een groep leerlingen in bepaalde gevallen de mogelijkheid krijgt/krijgen om een toets nogmaals te maken.
Examendossiertoetsen
Voor klas 4, 5 en 6 geldt voor schoolexamentoetsen een aparte regeling. De regeling is terug te vinden in bijlage 4 van het toetsbeleid. Ook in het PTA staat dit uitgebreid uitgelegd.

Toetsrooster

In het toetsrooster staan alle toetsen vermeld, per klas en per periode.

Toetsweken

Dit schooljaar zijn er vier toetsweken. De data zijn te vinden in de jaarplanning. De daadwerkelijke lengte van een ‘toetsweek’ wordt bepaald door het aantal toetsen in het betreffende leerjaar. Dit kan dus langer zijn dan een feitelijke week.