Schoolgids

Toetsen

Toetsbeleid

We willen onze leerlingen niet overladen met een wildgroei aan toetsen. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we toetsen en het aantal toetsen door een jaar heen. We kiezen ervoor om in alle jaren te werken met een combinatie van toetsen tijdens normale lesweken en tijdens toetsweken. Het toetsbeleid past in onze onderwijsvisie en is transparant. Ook de kernwaarden betrokken, onderscheidend en nieuwsgierig komen erin terug. Binnen het toetsbeleid is aandacht voor:

  • de kwaliteit, dus betrouwbaarheid en validiteit van toetsen;
  • de organiseerbaarheid en samenhang;
  • de werkdruk van leerling en docent.


In het PTA en het onderbouwreglement staan ook afspraken over planning en procedure, het opgeven van toetsen beschreven, het nakijken en teruggeven van toetsen en de herkansingsregeling.

Inhalen van toetsen

Is een leerling ziek of om andere redenen absent, dan is een reguliere ziekmelding aan de orde. Wordt er hierdoor een toets gemist, dan maakt de docent met de leerling een afspraak voor een inhaalmoment. Betreft het een toets uit de toetsweek, dan wordt het inhaalmoment centraal geregeld. Als een leerling een toets in een toetsweek mist moet de leerling dit naast de telefonische ziekmelding ook aangeven op de daarvoor bestemde pagina in it’s learning. De leerling doet dit op de dag van de gemiste toets. De leerling ontvangt na afloop van de toetsweek via de schoolmail een inhaaldatum en een tijdstip. Onder een ‘toets verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook opgegeven schriftelijke overhoring of een praktische opdracht. Meestal gebeurt het inhalen op een vrijdagmiddag of geplande inhaaldagen

Herkansingen

Overgangstoetsen, niet meetellend voor het examendossier
De vakdocent bepaalt of een leerling/een groep leerlingen de mogelijkheid krijgt/krijgen om een toets nogmaals te maken. De vakdocent heeft hiervoor overleg met de vaksectie en/of de afdelingsleider van de betrokken jaarlaag
Examendossiertoetsen
Voor klas 4, 5 en 6 geldt voor schoolexamentoetsen een aparte regeling. De regeling is terug te vinden in bijlage 4 van het toetsbeleid. Ook in het PTA staat dit uitgebreid uitgelegd.

Toetsrooster

In het toetsrooster staan alle toetsen vermeld, per klas en per periode.

Toetsweken

Dit schooljaar zijn er vier toetsweken. De data zijn te vinden in de jaarplanning. De daadwerkelijke lengte van een ‘toetsweek’ wordt bepaald door het aantal toetsen in het betreffende leerjaar. Dit kan dus langer zijn dan een feitelijke week.